Content voor Ingelogde Gebruikers

Externe vertrouwenspersoon

Het ervaren van ongewenst gedrag heeft een grote impact op iemands leven. Bij De Vertrouwenskamer zien we dagelijks hoe belangrijk een goede eerste opvang is. Advisering en begeleiding door een ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersoon is vaak een eerste stap naar het terugwinnen van vertrouwen voor de medewerker en het aangaan van de dialoog met de werkgever. Soms is een luisterend oor en even sparren met de interne of externe vertrouwenspersoon al voldoende voor de medewerker om zelf de nodige acties te ondernemen.

De vertrouwenspersoon kan ook samen met de medewerker zoeken naar een informele of passende oplossing voor de betreffende situatie. Een vertrouwenspersoon is overigens geen bemiddelaar, hij of zij reikt de medewerker handvatten aan om zelf stappen te kunnen ondernemen en staat dus naast de medewerker. Vanzelfsprekend zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon inhuren

Voorlichting en externe vertrouwenspersoon

We geven voorlichting over gewenste omgangsvormen en integriteit. Dit doen we door middel van het geven van trainingen, workshops of e-learnings op teamniveau of aan medewerkers uit verschillende teams. Bovendien kunnen we als klankbord fungeren voor de interne of externe vertrouwenspersoon. Hij of zij kan met ons sparren over bepaalde kwesties of situaties, waarbij vanzelfsprekend alles vertrouwelijk blijft.

Meer over integriteit

Gewenste omgangsvormen

Maar wat is dan een gedegen beleid voor gewenste omgangsvormen? En hoe stelt een werkgever dit op en communiceert hij dit naar de medewerkers? Wat zijn de voordelen van een interne of externe vertrouwenspersoon? De Vertrouwenskamer kan directie en management proactief adviseren over dit beleid, dat deel uitmaakt van de psychosociale arbeidsbelasting. Vanuit de Arbowet is de werkgever namelijk verplicht om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en ze zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

Het is tevens belangrijk om als werkgever en leidinggevenden het goede voorbeeld te geven. Laat de directie zich duidelijk uitspreken over het belang van gewenste omgangsvormen en dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt in een gezonde organisatie. Daarnaast kunnen we mogelijkheden bespreken om wat verstaan wordt onder ongewenst gedrag vast te leggen in een begrippenlijst, een klachtenprocedure te omschrijven en/of een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit zijn allemaal zaken die u samen met onze professionals kunt bespreken.

Externe klachtencommissie

De externe klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die ingeschakeld kan worden door medewerkers in het geval van een klacht op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Zij oordelen of de klacht over het grensoverschrijdend gedrag ontvankelijk is. Daarna volgt hoor en wederhoor, waarna de klacht al dan niet gegrond wordt verklaard. Tenslotte wordt er een advies uitgebracht aan de werkgever. Om klachten goed af te handelen is het van groot belang dat in de klachtencommissie voldoende kennis en vaardigheden op juridisch en psychosociaal/gedragskundig gebied aanwezig zijn. Die kennis is niet altijd binnen de eigen organisatie aanwezig. Bovendien is het wenselijk om voor ieder lid van de klachtencommissie een vervangend lid beschikbaar te hebben. Onze medewerkers beschikken over ruime expertise en zorgen ervoor dat klachten over grensoverschrijdend gedrag professioneel en deskundig worden afgehandeld.

Vertrouwenspersoon beschuldigde

Waar er een melder van ongewenst gedrag is, wordt er ook iemand beschuldigd. Een klacht of beschuldiging heeft veel impact op het functioneren, de positie, de loopbaan en het privéleven van alle betrokken partijen. De werkgever heeft een zorgplicht voor een eerlijke en veilige werkomgeving voor alle werknemers, dus ook voor de beschuldigde partij. Als u De Vertrouwenskamer inschakelt zorgen wij voor een ervaren externe vertrouwenspersoon, die gespecialiseerd is op het terrein van beschuldigde partijen, die de eerste opvang verzorgt en een begeleidingstraject opstart.

Scroll naar boven