Content voor Ingelogde Gebruikers

Privacyverklaring

De Vertrouwenskamer BV
KvK-nummer 761125033
Europalaan 1, gebouw 21
5684 ZC  Best

In het kader van onze dienstverlening in de rol van vertrouwenspersoon verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring, voldoet aan de principes van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) en is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

De Vertrouwenskamer BV
Europalaan 1, gebouw 21
5684 ZC  Best
085 – 004 32 24
kcc@devertrouwenskamer.nl

Of door vertrouwenspersonen die onder verantwoordelijkheid van De Vertrouwenskamer BV werken. De Vertrouwenskamer BV heeft met hen een verwerkersovereenkomst waarin is vastgelegd dat ook zij zich aan deze privacyverklaring houden.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt in een gesprek, telefonisch, via email, via app of via de website. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig.

Persoonsgegevens die bijgehouden worden

De Vertrouwenskamer BV verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer(s);
 • Werkgever, type dienstverband;
 • Gewerkte uren;
 • Informatie die nodig is voor de door u gevraagde ondersteuning. Dit kunnen soms bijzondere persoonsgegevens zijn (*).

* Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld ‘effecten van een conflict op uw  gezondheid’ of bv ‘persoonlijke kenmerken waarmee u gepest of gediscrimineerd wordt.

Doeleinden persoonsgegevens

De Vertrouwenskamer BV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering aan opdrachtgever en het adviseren van opdrachtgever voor o.a. het jaarverslag (**);
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen

**  Wij zorgen er voor de terugkoppeling naar opdrachtgever in de vorm van gewerkte uren en advies zo te doen dat deze niet kan afleiden welke medewerker een beroep op de vertrouwenspersoon heeft gedaan.

Grondslagen voor het bijhouden van de persoonsgegevens

De Vertrouwenskamer BV verwerkt deze gegevens alleen nadat u ons, na het lezen van deze privacy verklaring, schriftelijk of digitaal toestemming hebt gegeven voor het bijhouden van deze gegevens.

Let op! gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve ….

De door u gegeven informatie wordt zonder uw toestemming niet gedeeld met derden. De Vertrouwenskamer BV heeft – net als vertrouwenspersonen die onder verantwoordelijkheid van De Vertrouwenskamer BV werken – bijna-volledige-geheimhoudingsplicht. Er zijn echter een paar situaties waarin de geheimhouding doorbroken mag worden:

 • Informatie over zaken die onder een meldplicht vallen;
 • Informatie die ons als vertrouwenspersoon in gewetensnood (***) zou brengen als u ons vraagt hier over te zwijgen;
 • Informatie die wij nodig zouden hebben om ons te verweren als u besluit een klacht in te dienen over de manier waarop wij onze rol als vertrouwenspersoon hebben vervuld.

*** in het geval van gewetensnood volgen wij het protocol doorbreken van vertrouwelijkheid zoals vastgesteld door de Landelijke  Vereniging van Vertrouwenspersonen, U kunt dit protocol lezen bij : https://www.lvvv.nl/gedragscode/

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De Vertrouwenskamer BV bewaart uw gegevens tot 13 maanden na afronding van de ondersteuning.  De reden voor deze bewaartermijn heeft te maken met uw mogelijkheid om een klacht in te dienen over de wijze waarop u zich door de Vertrouwenskamer BV – of door vertrouwenspersonen die onder verantwoordelijkheid van De Vertrouwenskamer BV werken – ondersteund voelt.  Onze klachtenregeling vindt u hier.

Als de klacht niet in onderling overleg tot een oplossing wordt gebracht heeft u de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Zij behandelen klachten die binnen één jaar na de beëindiging van de ondersteuning worden ingediend. In een dergelijke situatie moet De Vertrouwenskamer BV zich op basis van de tussen de partijen uitgewisselde gegevens kunnen verdedigen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De Vertrouwenskamer BV vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft De Vertrouwenskamer BV passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om De Vertrouwenskamer BV een verzoek te doen tot inzage, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daar onjuistheden blijken, kunt ons verzoeken gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

De Vertrouwenskamer BV
Europalaan 1, gebouw 21
5684 ZC  Best
kcc@devertrouwenskamer.nl

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vertrouwenskamer BV neem dan zo snel mogelijk contact op. Uw klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld met als doel om tot een passende oplossing te komen.

Komt u er met De Vertrouwenskamer BV toch niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 januari 2023. De Vertrouwenskamer BV kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Januari 2023

Scroll naar boven